Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę wyborów do rad pracowników

W momencie gdy zostały spełnione ustawowe przesłanki utworzenia w zakładzie pracy rady pracowników, pracodawca jest zobowiązany zapewnić warunki do przeprowadzenia wyborów. Uchylanie się od tego obowiązku, bądź utrudnianie w inny sposób procesu powstawania rady powinno być zgłoszone P
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o dyskryminowaniu członka rady pracowników

Dyskryminacja członków rady pracowników potrafi mieć charakter zarówno jawny, jak i ukryty. Może to być m. in. rozwiązanie stosunku pracy, pomijanie przy awansach, podwyżkach płac, szkoleniach, czy np.nakładanie dodatkowych obowiązków względem reszty załogi. Tego typu postępowanie pra
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników ostatecznie wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

Wystąpienie o sądowy nakaz przekazania informacji oznacza zaognienie relacji z pracodawcą. Aby tego uniknąć warto spróbować ostatni raz polubownego załatwienia sprawy, ostatecznie wzywając do przekazania potrzebnych informacji. W piśmie takim należy przedstawić działania, jakie rada p
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego ponownie pracodawcę do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

Gdy pracodawca zignorował wezwanie do przekazania potrzebnych radzie pracowników dokumentów, nie musi oznaczać to od razu utrudniania współpracy. Dla przykładu: pismo mogło sie zagubić, lub pracownik obarczony zadaniem udostępnienia dokumentów może mieć inne, pilniejsze obowiązki. W t
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

W sytuacjach, gdy pracodawca nie udostępnia radzie pracowników żądanych informacji, a jednocześnie brak jest ku temu uzasadnionych powodów – jak np. potrzeba zachowania tajemnicy przedsiębiorstwa – popełnia on wykroczenie ścigane przez Państwową Inspekcję Pracy. Za tego ty
Zobacz Pismo

Wzór wniosku do sądu o nakazanie pracodawcy przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

Brak informacji dotyczących sytuacji ekonomicznej pracodawcy, jego bieżącej działalności oraz przewidywanych w tym zakresie zmian uniemożliwia radzie pracowników skuteczne wykonywanie swoich obowiązków. Może jednak zaistnieć wątpliwość, czy dokumenty te nie są objęte tajemnicą przedsi
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

W przypadku konsekwentnego ignorowania przez pracodawcę wniosków rady pracowników, powinna ona zdecydować o zakresie środków, jakich chce użyć, aby wymóc respektowanie swoich uprawnień. Uchwała w tej sprawie będzie stanowić swoistą “mapę drogową” wytyczającą radzie sposób przyszłego p
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s złożenia wniosku do sądu o nakazanie przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

W przypadku odmowy, bądź ignorowania wniosku rady o udostępnienie informacji należy zdecydować o sposobie dalszego postępowania w sprawie. Wystąpienie o sądowy nakaz przekazania żądanych informacji rozstrzygnie wprawdzie problem ich tajności (dzięki decyzji sądu), może jednak oznaczać
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ponownego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

W razie zignorowania przez pracodawcę postulatów rady pracowników, powinna ona zdecydować o sposobie dalszego postępowania, oraz o środkach jakich chce użyć, aby  wyegzekwować swoje prawa. Uchwała w tej sprawie będzie oświadczeniem woli rady, uprawomocniającym podjęte działania.
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

Ustawowe kompetencje rady pracowników związane są w dużej mierze z wiedzą na temat sytuacji pracodawcy. Podkreślić należy, że rada pracowników ma dużo szersze uprawnienia do uzyskiwania informacji niż związki zawodowe. Stąd duża rola, jaką odgrywa wykorzystanie tej kompetencji rady. D
Zobacz Pismo

Wzór wniosku do sądu o nakazanie pracodawcy przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Rada pracowników ma prawo poznać politykę pracodawcy w zakresie stanu zatrudnienia oraz jego zamierzenia w tym zakresie. Niekiedy jednak działania pracodawcy utrudniają skorzystanie posiadanych uprawnień. W takiej sytuacji rada może wystąpić o sądowy nakaz udzielenia informacji. Choci
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Przepisy nakładają na pracodawcę obowiązek konsultacji z radą pracowników w zakresie prowadzonej polityki zatrudnienia. Chociaż stanowisko rady nie jest wiążące dla pracodawcy, może zawierać korzystne dla obu stron propozycje. Z tego względu rada powinna dbać o wykorzystywanie posiada
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników ostatecznie wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Zdarzyć się może sytuacja, gdy pomimo kierowanych do pracodawcy wezwań do przekazania żądanych informacji, żądania rady pracowników są ignorowane. W takim przypadku tylko zdecydowana postawa pozwoli wyegzekwować swoje uprawnienia. Pismo ostatecznie wzywające do przekazania informacji
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników ostatecznie wzywającego pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Chociaż dostarczenie radzie wymaganych informacji ma istotne znaczenie, nie wyczerpuje zakresu obowiązków pracodawcy wobec rady. Dostarczane informacje stanowią materiał, na podstawie którego powinno dojść do procesu konsultacji. Uchylanie się przez pracodawcę od tego obowiązku powinn
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego ponownie pracodawcę do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Aby nie prowokować niepotrzebnych konfliktów rada w swojej pracy powinna wykazać się cierpliwością i dążeniem do polubownego rozwiązywania problemów. Jednocześnie – jeśli pracodawca ignoruje prośby rady o uzyskanie materiałów niezbędnych w jej działalności, do których dostęp ma
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego ponownie pracodawcę do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Dostarczane radzie przez pracodawcę informacje mają umożliwić konstruktywne konsultacje związane z dotykającymi pracowników zmianami w zakładzie pracy. W przypadku uchylania się pracodawcy od od tego obowiązku należy konsekwentnie o nim przypominać, w taki sposób jednak, by nie prowok
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Zawiadomienie kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy powinno być środkiem ostatecznym, stosowanym w sytuacji, gdy postawa pracodawcy uniemożliwia jakąkolwiek współpracę, pomimo wielokrotnych wniosków rady. Zbadanie sprawy przez PIP może bowiem zakończyć się nałożeniem na pracodawcę g
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uchylaniu się przez pracodawcę od konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Efektem skierowania sprawy do PIP może być nałożenie na pracodawcę grzywny, lub kary ograniczenia wolności, co przyczyni się do zaognienia relacji na linii rada – pracodawca. Z tego powodu zawiadomienie kierowane do Państwowej Inspekcji Pracy to ostateczny środek dyscyplinowania
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o braku konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Jeżeli pracodawca w sposób niezapowiedziany i bez konsultacji z radą pracowników wprowadzi poważne zmiany w realizowanej polityce zatrudnienia, stanowi to naruszenie przepisów. Ściganiem tego typu wykroczeń zajmuje się Państwowa Inspekcja Pracy, do której Rada powinna wysłać w tej spr
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o utrudnianiu przez pracodawcę konsultacji w zakresie podjętych działań dotyczących stanu, struktury i zmian zatrudnienia

Nie tylko braki, lub uchylanie się od konsultacji grozi pracodawcy karami. Utrudnianie i przewlekanie tego procesu również może stanowić podstawę dla złożenia zawiadomienia do Państwowej Inspekcji Pracy. Warto jednak dysponować mocnymi dowodami, gdyż – w przeciwieństwie do wyżej
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Uchwały pełnią funkcję dokumentującą wolę rady pracowników, co może mieć niebagatelne znaczenie w przypadku sporu sądowego, lub w razie wątpliwości co do umocowania podjętych przez członka rady działań. W związku z powyższym, choć może wydawać się to zbędną formalnością, zamiary podję
Zobacz Pismo

Wzór uchwały Rady Pracowników w/s ostatecznego wezwania pracodawcy do przeprowadzenia konsultacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia oraz działań mających na celu utrzymanie poziomu zatrudnienia

Wezwania rady do przeprowadzenia konsultacji, aby mieć charakter stanowczy, ale jednocześnie niekonfliktowy powinny być stopniowane. Ostateczne wezwanie do przeprowadzenia konsultacji powinno być poprzedzone przynajmniej jednym, a najlepiej dwoma wcześniejszymi pismami, a w jego treśc
Zobacz Pismo

Wzór pisma reprezentacji pracowników w sprawie sprawdzenia istnienia przesłanek do wyboru Rady Pracowników

W każdym zakładzie pracy, w którym średnia zatrudnienia za ostatnie 6 miesięcy przekroczyła 50 osób zatrudnionych na umowach o pracę, może powstać rada pracowników. Na mocy przepisów pracodawca zobowiązany jest nie tylko podać taką informację do wiadomości pracowników, ale również zor
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o uniemożliwianiu przez pracodawcę utworzenia rady pracowników

Przepisy zapewniają nie tylko ochronę działalności rady pracowników, lecz również samego procesu jej powołania. Zawiadomienie o możliwości popełnienia wykroczenia w tym zakresie należy złożyć u Okręgowego Inspektora Pracy, który jako oskarżyciel wnosi taką sprawę do sądu. Pracodawca m
Zobacz Pismo

Wzór pisma zgłaszającego kandydata na członka Rady Pracowników

Ilość podpisów, jaką musi zebrać kandydat na kandydata do rady pracowników, zależy od zatrudnienia w zakładzie pracy. U pracodawcy zatrudniającego 100 osób wystarczy ich już dziesięć, gdy tymczasem w zakładzie liczącym 200 i więcej pracowników wymagany próg będzie wynosił dwadzieścia
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o nieorganizowaniu przez pracodawcę wyborów do rad pracowników

Przepisy chronią nie tylko działalność rady pracowników, lecz również sam proces jej powołania. O podejrzeniu popełnienia wykroczenia w tym zakresie należy powiadomić Okręgowego Inspektora Pracy, który decyduje czy wnieść taką sprawę do sądu. Pracodawcy grozi wysoka grzywna oraz kara
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy o niepodaniu przez pracodawcę informacji o osiągnięciu stanu zatrudnienia uzasadniającego powołanie rady

Przepisy chronią zarówno działalność rady pracowników, jak też sam proces jej powołania. Podejrzenie popełnienia wykroczenia w tym zakresie należy zgłosić do Okręgowego Inspektora Pracy, który jako oskarżyciel decyduje o wniesieniu sprawy do sądu. Pracodawcy grozi nie tylko wysoka grz
Zobacz Pismo

Wzór wniosku o przeprowadzenie wyborów do Rady Pracowników

Gdy 10% lub więcej pracowników zatrudnionych na etacie u pracodawcy zatrudniającego co najmniej 50 pracowników zwróci się z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów do rady pracowników, pracodawca ma obowiązek takie wybory zorganizować. Co więcej – to pracodawca jest obowiązany powia
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie działalności i sytuacji ekonomicznej pracodawcy oraz przewidywanych w tym zakresie zmian

Chociaż informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej pracodawcy stanowią w myśl prawa tajemnicę przedsiębiorstwa, rada pracowników ma prawo do zapoznania się z nimi , by móc rzetelnie ocenić zarówno sytuację przedsiębiorstwa, jak i propozycje pracodawcy dotyczące zmian w warunkach i sta
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie stanu, struktury i przewidywanych zmian zatrudnienia

Zgodnie z prawem Pracodawca jest zobowiązany do konsultowania  z Radą Pracowników wszelkich działań mających wpływ na stan zatrudnienia oraz warunki pracy o płacy zatrudnionych. Jednak, by opinia Rady Pracowników mogła oprzeć się na rzetelnych podstawach, ustawodawca nałożył na pracod
Zobacz Pismo

Wzór pisma Rady Pracowników wzywającego pracodawcę do przekazania informacji w zakresie działań, które mogą powodować istotne zmiany w organizacji pracy lub podstawach zatrudnienia

Prawo do domagania się informacji dotyczącej działań mogących powodować istotne zmiany w organizacji pracy, lub podstawach zatrudnienia jest jednym z przywilejów Rady Pracowniczej. Jeżeli pracodawca uchyla się od realizacji tego obowiązku, należy złożyć pismo wzywające do jego realiza
Zobacz Pismo