Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy emerytalnej – postępowanie uproszczone

Odprawa emerytalna nie przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik otrzymał już odprawę rentową – pracownik, który otrzymał odprawę jednego rodzaju, nie nabywa ani prawa do drugiej, ani prawa do wypłaty różnicy pomiędzy oboma rodzajami odpraw. „Otrzymanie przez pracownika odprawy z
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy rentowej – postępowanie uproszczone

Przejście na rentę oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-rencisty na status wyłącznie rencisty, zatem odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, nawet jeśli już wcześniej pobierał rentę – o ile nie wykorzystał jeszcze uprawnienia do tej odprawy. Roszczenie o odprawę j
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy rentowej

Przejście na rentę oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-rencisty na status wyłącznie rencisty, zatem odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, nawet jeśli już wcześniej pobierał rentę – o ile nie wykorzystał jeszcze uprawnienia do tej odprawy. Roszczenie o odprawę j
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o zapłatę odprawy emerytalnej

Związek pomiędzy zakończeniem stosunku pracy a uzyskaniem prawa do emerytury może mieć różny charakter, tzn: czasowy w przypadku kiedy rozwiązanie stosunku pracy następuje równolegle z nabyciem prawa do emerytury y, przyczynowo skutkowy w przypadku, gdy zakończenie stosunku pracy zwią
Zobacz Pismo

Wzór pozwu osoby najbliższej o zapłatę odprawy pośmiertnej

Z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej pracodawcę zwalnia jedynie wcześniejsze wykupienie pracownikowi ubezpieczenia na życie na kwotę wyższą niż przewidziana przepisami odprawa pośmiertna. Miej na uwadze, że gdy jesteś jedyną osobą uprawnioną do otrzymania odprawy, wypłacona Ci kwot
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

W razie przywrócenia do pracy wyrokiem sądu, Kodeks pracy stanowi, iż takiej osobie przysługuje wynagrodzenie związane z okresem pozostawania bez pracy. Należy pamiętać, że podstawą zgłoszenia roszczenia jest pisemne powiadomienie pracodawcy o gotowości podjęcia pracy. Dopiero takie z
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o zapłatę odprawy rentowej

Przejście na rentę oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-rencisty na status wyłącznie rencisty, więc odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, nawet jeśli już wcześniej pobierał rentę – o ile nie wykorzystał jeszcze uprawnienia do tej odprawy. Roszczenie o odprawę je
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

W razie przywrócenia do pracy wyrokiem sądu Kodeks pracy stanowi, iż takiej osobie przysługuje wynagrodzenie związane z okresem pozostawania bez pracy. Należy jednak pamiętać, że podstawą zgłoszenia takiego roszczenia jest pisemne powiadomienie pracodawcy o gotowości podjęcia pracy, p
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej

Chociaż Kodeks Pacy nie wymienia tego typu świadczenia, jak nagroda jubileuszowa, to uzasadnienie dla jej wypłaty można odnaleźć w innych źródłach: ustawach i rozporządzeniach branżowych, wewnętrznych przepisach prawa pracy, a nawet w zapisach w umowy o pracę. Prawo do wypłaty nagrody
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej

Chociaż uregulowania Kodeksu pracy nie odnoszą się do takiego świadczenia, jak nagroda jubileuszowa, to roszczenie jej wypłaty można uzasadnić innymi aktami normatywnymi: ustawami i rozporządzeniami branżowymi, wewnętrznymi źródłami prawa pracy, a nawet zapisami w umowie o pracę. Praw
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zaległe wynagrodzenie – postępowanie uproszczone

Jeśli pracodawca zalega Ci z wypłatą pensji, należy złożyć sądowy pozew o jego wypłatę – najpóźniej w ciągu 3 lat od chwili, gdy nie dostałeś pensji. Wyrok sądowy pozwoli Ci bowiem dysponować prawnymi instrumentami służącymi odzyskaniu zaległych pieniędzy. Przy kwotach do 10.000
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej – postępowanie uproszczone

Choć przepisy Kodeksu pracy nie przewidują takiego świadczenia jak nagroda jubileuszowa, jej wypłaty można dochodzić na podstawie innych dokumentów: ustaw i rozporządzeń branżowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy, czy choćby zapisów w umowie o pracę. Roszczenie o wypłatę nagrody jubi
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zaległe wynagrodzenie

Gdy pracodawca zalega ci z wypłatą wynagrodzenia, powinieneś złożyć sądowy pozew o jego wypłatę najpóźniej w ciągu 3 lat od chwili, gdy nie dostałeś pensji. Wyrok sądowy pozwoli Ci bowiem dysponować prawnymi instrumentami służącymi odzyskaniu zaległych pieniędzy. Choć – gdy wcią
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy emerytalnej

Wraz z przejściem na emeryturę, ustawowo nabywasz prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym w ciągu 3 lat od dnia zakończenia pracy możesz wystąpić do pracodawcy, lub sądu pracy o jej zapłatę. Pamiętaj, że powyższa kwota jest jedynie ustawowym minim
Zobacz Pismo

Wzór wniosku osoby najbliższej o zapłatę odprawy pośmiertnej

Śmierć najbliższej osoby jest wielkim ciosem, a bolesnym emocjonalnie formalnościom towarzyszą znaczne wydatki. Oprócz zasiłku pogrzebowego od ZUS, również pracodawca ma w takiej sytuacji obowiązek wypłaty odprawy pośmiertnej, o którą powinna się zwrócić rodzina zmarłego. Konieczność
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o zaległe wynagrodzenie

Za Twoją pracę należy Ci się wynagrodzenie, które zawarte jest w umowie o pracę. Wypłatę wynagrodzenia powinieneś otrzymywać co najmniej raz w miesiącu, w stałym i ustalonym z góry terminie. Życie jest jednak inne i często pracodawcy nie wypłacają wynagrodzeń na czas. Dzieje się tak z
Zobacz Pismo