Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór pozwu członka zarządu związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej w określonym wymiarze godzin pracy na pracę związkową (bezpłatnie)

Zwolnienie przez pracodawcę członka zarządu związku z obowiązku świadczenia pracy jest z prawnego punktu widzenia czynnością dość dziwną. Pracodawca zostaje bowiem na mocy przepisu zobowiązany do złożenia odpowiedniego oświadczenia woli. Niezłożenie takiego oświadczenia może skutkować
Zobacz Pismo

Wzór pozwu członka zarządu związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej w określonym wymiarze godzin pracy na pracę związkową (za wynagrodzeniem)

Członek zarządu związku zawodowego ma prawo do zwolnienia od obowiązku świadczenia pracy w określonym wymiarze godzin. Zwolnienie takie należy wykorzystać dla celów działalności związkowej. Jeśli pracodawca nie udzieli zwolnienia, pracownik może złożyć pozew do sądu pracy o nakazanie
Zobacz Pismo

Wzór pozwu członka zarządu związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy na pracę związkową (bezpłatnie)

Przepisy przewidują, że w celu wykonywania działalności związkowej członek, lub członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni od świadczenia pracy na okres kadencji. Uprawnienie to przysługuje każdej organizacji związkowej liczącej ponad 10 osób. Wymiar zwolnienia został ustalony w kwocie
Zobacz Pismo

Wzór pozwu członka zarządu związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia zwolnienia od pracy zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy na pracę związkową (za wynagrodzeniem)

Przepisy przewidują, że w celu wykonywania działalności związkowej członek, lub członkowie zarządu mogą zostać zwolnieni od świadczenia pracy na okres kadencji. Uprawnienie to przysługuje każdej organizacji związkowej liczącej ponad 10 osób. Wymiar zwolnienia został ustalony w kwocie
Zobacz Pismo

Wzór pozwu członka związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu bezpłatnego w związku z pełnieniem funkcji poza zakładem pracy

Choć pełnienie płatnej funkcji związkowej nie wiąże się z prawem do wynagrodzenia w macierzystym zakładzie pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić na ten czas urlopu bezpłatnego. W przypadku, gdy za zmianą terminu urlopu przemawiają ważne przesłanki, pracodawca musi osiągnąć w tej spr
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary nagany udzielonej byłemu pracownikowi

W myśl obowiązujących przepisów jakąkolwiek karę porządkową można nałożyć jedynie na pracownika pozostającego w stosunku pracy. W związku z powyższym – niezależnie od rodzaju przewinienia – data rozwiązania umowy o pracę wyznacza ostatni dzień, w którym możliwe jest zastos
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary nagany

Nagana uznawana jest za karę surowszą od upomnienia, a więc wymierzaną za cięższe przewinienia służbowe. Jeżeli zatem nie poczuwasz się do winy, lub uważasz, że nagana jest karą niewspółmierną do popełnionego przewinienia, a pracodawca nie podzielił twoich racji i odrzucił złożony spr
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia umowy o pracę (przywrócenie do pracy) z przyczyny uzasadniającej nałożenie kary porządkowej

Jeżeli zostałeś ukarany za przewinienie karą porządkową, pracodawca ma prawo uznać je za powód do zwolnienia tylko, jeśli uchybienie jest szczególnie ciężkie, ma charakter ciągły, lub powoduje dezorganizację pracy. Gdy nie spełnia tych warunków, należy uznać je za mało istotne, a co z
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary zmienionej po sprzeciwie pracownika

Jeżeli po nałożeniu na Ciebie kary złożyłeś sprzeciw, który częściowo został przez pracodawcę uwzględniony, nie zamyka Ci to drogi do wyegzekwowania pełnego uchylenia kary. Warunkiem złożenia pozwu sądowego jest bowiem już samo wyczerpanie ścieżki odwoławczej u pracodawcy. Na złożenie
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o nakazanie usunięcia zawiadomienia o zastosowaniu kary porządkowej z akt osobowych (zatarcie ukarania z mocy prawa)

Zgodnie z przepisami, po roku od nałożenia na Ciebie kary porządkowej, zawiadomienie o tym powinno zostać usunięte z akt. Jeżeli pracodawca nie dokona tego z własnej inicjatywy, ani w skutek Twojego wniosku, możesz do sądu pracy złożyć pozew o nakazanie takiej czynności. Złożenie taki
Zobacz Pismo

Wzór pozwu o nakazanie usunięcia kary porządkowej z akt osobowych

Zgodnie z przepisami, po roku od nałożenia na Ciebie kary porządkowej, zawiadomienie o tym powinno zostać usunięte z akt. Jeżeli pracodawca nie dokona tego z własnej inicjatywy, ani w skutek Twojego wniosku, możesz do sądu pracy złożyć pozew o nakazanie takiej czynności. Złożenie pozw
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary pieniężnej (kara za wysoka)

Wobec ścisłych uregulowań prawnych dotyczących potrącania kar pieniężnych, pracodawca nie ma w tym temacie pola manewru. W przypadku niewłaściwie potrąconej kary oraz odmowy pracodawcy skorygowania jej kwoty, należy w ciągu 14 dni od powiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu złożyć w tej s
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary pieniężnej (brak uprzedniego wysłuchania pracownika)

Sposób wymierzania kary pieniężnej został szczegółowo uregulowany w Kodeksie pracy. Oznacza to, że zastosowanie przez pracodawcę innych zasad, niż opisane będzie skutkować wadliwością kary.
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary pieniężnej (nałożenie kary przez osobę nieupoważnioną)

Sposób wymierzania kary pieniężnej został szczegółowo uregulowany w Kodeksie pracy. Oznacza to, że zastosowanie przez pracodawcę innych zasad, niż opisane będzie skutkować wadliwością kary.
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary pieniężnej (brak wysłuchania pracownika – urlop)

Sposób wymierzania kary pieniężnej został szczegółowo uregulowany w Kodeksie pracy. Oznacza to, że zastosowanie przez pracodawcę innych zasad, niż opisane będzie skutkować wadliwością kary.
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary upomnienia (brak ustnego wysłuchania pracownika)

Gdy planujesz pozwać pracodawcę do sądu niezbędne jest wcześniejsze złożenie sprzeciwu – w innym przypadku Twój pozew zostanie odrzucony już na etapie wstępnego rozpoznania sprawy. Pozew można złożyć w ciągu czternastu dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu.
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary upomnienia (brak wysłuchania pracownika – urlop macierzyński)

Gdy planujesz pozwać pracodawcę do sądu niezbędne jest wcześniejsze złożenie sprzeciwu – w innym przypadku Twój pozew zostanie odrzucony już na etapie wstępnego rozpoznania sprawy. Pozew można złożyć w ciągu czternastu dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu.
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uchylenie kary upomnienia

Gdy planujesz pozwać pracodawcę do sądu niezbędne jest wcześniejsze złożenie sprzeciwu – w innym przypadku Twój pozew zostanie odrzucony już na etapie wstępnego rozpoznania sprawy. Pozew można złożyć w ciągu czternastu dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu.  
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy – postępowanie uproszczone

Gdy pracodawca zalega ci z wypłatą odprawy, powinieneś złożyć sądowy pozew o jej wypłatę w ciągu 3 lat od zwolnienia. Wyrok sądowy pozwoli Ci bowiem dysponować prawnymi instrumentami służącymi odzyskaniu zaległych pieniędzy. Przy kwotach do 10.000 PLN obowiązuje uproszczone postępowan
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy emerytalnej – postępowanie uproszczone

Odprawa emerytalna nie przysługuje jedynie wtedy, gdy pracownik otrzymał już odprawę rentową – pracownik, który otrzymał odprawę jednego rodzaju, nie nabywa ani prawa do drugiej, ani prawa do wypłaty różnicy pomiędzy oboma rodzajami odpraw. „Otrzymanie przez pracownika odprawy z
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy

Zwolnienia grupowe najczęściej są efektem kłopotów finansowych pracodawcy. W związku z tym zrozumiałe są pewne opóźnienia w wypłatach odpraw. Jednakże wobec 3-letniego terminu przedawnienia roszczeń uzasadnione, a wręcz niezbędne jest wejście na drogę sądową przed upływem tego terminu
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy rentowej – postępowanie uproszczone

Przejście na rentę oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-rencisty na status wyłącznie rencisty, zatem odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, nawet jeśli już wcześniej pobierał rentę – o ile nie wykorzystał jeszcze uprawnienia do tej odprawy. Roszczenie o odprawę j
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy rentowej

Przejście na rentę oznacza zamianę statusu pracownika lub pracownika-rencisty na status wyłącznie rencisty, zatem odprawa rentowa przysługuje pracownikowi, nawet jeśli już wcześniej pobierał rentę – o ile nie wykorzystał jeszcze uprawnienia do tej odprawy. Roszczenie o odprawę j
Zobacz Pismo

Wzór pozwu osoby najbliższej o zapłatę odprawy pośmiertnej

Z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej pracodawcę zwalnia jedynie wcześniejsze wykupienie pracownikowi ubezpieczenia na życie na kwotę wyższą niż przewidziana przepisami odprawa pośmiertna. Miej na uwadze, że gdy jesteś jedyną osobą uprawnioną do otrzymania odprawy, wypłacona Ci kwot
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o wynagrodzenie za okres pozostawania bez pracy

W razie przywrócenia do pracy wyrokiem sądu, Kodeks pracy stanowi, iż takiej osobie przysługuje wynagrodzenie związane z okresem pozostawania bez pracy. Należy pamiętać, że podstawą zgłoszenia roszczenia jest pisemne powiadomienie pracodawcy o gotowości podjęcia pracy. Dopiero takie z
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej

Chociaż uregulowania Kodeksu pracy nie odnoszą się do takiego świadczenia, jak nagroda jubileuszowa, to roszczenie jej wypłaty można uzasadnić innymi aktami normatywnymi: ustawami i rozporządzeniami branżowymi, wewnętrznymi źródłami prawa pracy, a nawet zapisami w umowie o pracę. Praw
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zaległe wynagrodzenie – postępowanie uproszczone

Jeśli pracodawca zalega Ci z wypłatą pensji, należy złożyć sądowy pozew o jego wypłatę – najpóźniej w ciągu 3 lat od chwili, gdy nie dostałeś pensji. Wyrok sądowy pozwoli Ci bowiem dysponować prawnymi instrumentami służącymi odzyskaniu zaległych pieniędzy. Przy kwotach do 10.000
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę nagrody jubileuszowej – postępowanie uproszczone

Choć przepisy Kodeksu pracy nie przewidują takiego świadczenia jak nagroda jubileuszowa, jej wypłaty można dochodzić na podstawie innych dokumentów: ustaw i rozporządzeń branżowych, wewnętrznych źródeł prawa pracy, czy choćby zapisów w umowie o pracę. Roszczenie o wypłatę nagrody jubi
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zaległe wynagrodzenie

Gdy pracodawca zalega ci z wypłatą wynagrodzenia, powinieneś złożyć sądowy pozew o jego wypłatę najpóźniej w ciągu 3 lat od chwili, gdy nie dostałeś pensji. Wyrok sądowy pozwoli Ci bowiem dysponować prawnymi instrumentami służącymi odzyskaniu zaległych pieniędzy. Choć – gdy wcią
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o zapłatę odprawy emerytalnej

Wraz z przejściem na emeryturę, ustawowo nabywasz prawo do odprawy w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. W związku z tym w ciągu 3 lat od dnia zakończenia pracy możesz wystąpić do pracodawcy, lub sądu pracy o jej zapłatę. Pamiętaj, że powyższa kwota jest jedynie ustawowym minim
Zobacz Pismo

Wzór pozwu pracownika o uznanie za bezskuteczne wypowiedzenia warunków płacy (przywrócenie dotychczasowych warunków płacy) z przyczyny uzasadniającej nałożenie kary porządkowej

Naruszenie regulaminu pracy może być podstawą do stałego obniżenia pensji wtedy, gdy pracodawca poniósł z tego tytułu faktyczne straty. Jeśli jednak interes pracodawcy nie ucierpiał na wykroczeniu, a w dodatku zostało ono zrekompensowane (np. odpracowanie spóźnienia) masz podstawy, by
Zobacz Pismo

Wzór pozwu o uchylenie kary porządkowej

Jeśli – mimo Twojego pisemnego sprzeciwu – pracodawca utrzyma nałożoną na Ciebie karę, możesz ubiegać się o jej uchylenie przez Sąd Pracy. Twój pozew powinien jednak być dobrze umotywowany i udokumentowany, by nie został przez Sąd odrzucony. Warto wiedzieć, że dopóki nie o
Zobacz Pismo