Profesjonalne wzory pism z pełną instrukcją. Nie płać za drogie porady prawne!Wzór wniosku organizacji związkowej o udzielenie urlopu bezpłatnego członkowi organizacji w związku z pełnieniem funkcji poza zakładem pracy

Jeżeli za pełnienie funkcji związkowej poza macierzystym zakładem pracy otrzymujesz od związku wynagrodzenie, jest on zobowiązany, by wystąpić do Twojego pracodawcy o urlop bezpłatny dla Ciebie. W sytuacji, gdy pobierasz wynagrodzenie od związku, nie przysługuje Ci prawo do ekwiwalent
Zobacz Pismo

Wzór zawiadomienia organizacji związkowej o ustaniu okoliczności uzasadniającej udzielenie urlopu bezpłatnego

Wygaśnięcie mandatu związanego z pełnieniem płatnej funkcji związkowej rodzi po stronie związku obowiązek zawiadomienia o tym Twojego pracodawcy. Przepisy przyznają Ci prawo do powrotu na poprzednie stanowisko pracy w ciągu 7 dni od momentu ustania okoliczności uzasadniającej udzielen
Zobacz Pismo

Wzór pozwu członka związku o zobowiązanie pracodawcy do udzielenia urlopu bezpłatnego w związku z pełnieniem funkcji poza zakładem pracy

Choć pełnienie płatnej funkcji związkowej nie wiąże się z prawem do wynagrodzenia w macierzystym zakładzie pracy, pracodawca ma obowiązek udzielić na ten czas urlopu bezpłatnego. W przypadku, gdy za zmianą terminu urlopu przemawiają ważne przesłanki, pracodawca musi osiągnąć w tej spr
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego

Jeśli urlop nie został udzielony w roku, za który przysługuje, pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu do dnia 30 września następnego roku kalendarzowego. Ponieważ roszczenia ze stosunku pracy przedawniają się z upływem 3 lat, zaległy urlop może być dochodzony przez pracownika
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego

Pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Pracodawca jest obowiązany udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do ni
Zobacz Pismo

Wzór oświadczenia pracownika o zamiarze jednoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego wraz z drugim opiekunem

Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy. W konsekwencji nie jest możliwe udzielenie urlopu wychowawczego jednocześnie dwóm osobom na okres dłuższy. W
Zobacz Pismo

Wzór rezygnacji pracownika z korzystania z urlopu wychowawczego za zgodą pracodawcy

W przypadku otrzymania od pracodawcy urlopu wychowawczego w żądanym terminie, można z niego zrezygnować, zarówno w całości jak i w części. Nie obowiązują cię w tym względzie żadne terminy, jeśli uzyskasz na to zgodę pracodawcy. Gdy jednak takiej zgody nie ma, rezygnacja z urlopu wycho
Zobacz Pismo

Wzór rezygnacji pracownika z korzystania z urlopu wychowawczego bez zgody pracodawcy

W przypadku otrzymania od pracodawcy urlopu wychowawczego w żądanym terminie, można z niego zrezygnować, zarówno w całości jak i w części. Nie obowiązują cię w tym względzie żadne terminy, jeśli uzyskasz na to zgodę pracodawcy. Gdy jednak takiej zgody nie ma, rezygnacja z urlopu wycho
Zobacz Pismo

Wzór cofnięcia wniosku pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego

Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego może być cofnięty na piśmie nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Złożenie wniosku w terminie późniejszym należy uznać za nieskuteczne i pracodawca nie będzie miał obowiązku uwzględnienia wniosku. W takim przypadku pozostaje
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownicy o udzielenie urlopu macierzyńskiego przed planowanym porodem

Dopuszczalne jest wykorzystanie przed porodem części urlopu macierzyńskiego równej, lub dłuższej niż 2 tygodnie – bez ograniczenia jej górnej wysokości. Uprawnienie do skorzystania z urlopu macierzyńskiego przed porodem nie jest obowiązkowe. Możesz, ale nie musisz z tego uprawni
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie urlopu ojcowskiego

Pracownik – ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż: do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie urlopu wychowawczego

Jeśli nie możesz opieki nad dzieckiem pogodzić z aktywnością zawodową, warto skorzystać z bezpłatnego urlopu wychowawczego. Czas takiego urlopu wynosi do 3 lat i przysługuje rodzicowi opiekującemu się dzieckiem do wieku 4 lat, a w przypadku niepełnosprawności – do 18 roku życia
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

Dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracodawca jest zobowiązany udzielić na pisemny wniosek pracownicy, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. W przypadku, gdy przepisy przewidują zwiększenie wymiaru tego urlopu od dnia przypadającego n
Zobacz Pismo

Wzór wniosku pracownika o udzielenie urlopu wypoczynkowego

Każdemu pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy. To nie jest przywilej to Twoje prawo. Kiedy można się wybrać na urlop? Jak ustalić z pracodawcą termin urlopu? Czy pracodawca może odmówić Ci urlopu we wskazanym przez Ciebie terminie? Musisz pamiętać, iż to pracodawca udziela urlop
Zobacz Pismo